Pogoji poslovanja

1.    Splošno

Storitve družbe PROEMIUM, računalniško programiranje, d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik) obsegajo vse storitve, ki so ponujene na spletnih straneh proemium.si, epošta.com in mail.proemium.si ter ostale računalniške storitve.

Ponudnik storitev je podjetje PROEMIUM, računalniško programiranje, d.o.o., Tratna pri Grobelnem 1 D, 3231 Grobelno.

Naročnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom preko zgoraj navedenih spletnih strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev (v nadaljevanju naročnik).

Uporabnik storitev je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja ponudnikove storitve (v nadaljevanju uporabnik).

Stranka ponudnika je vsak naročnik ali uporabnik storitev (v nadaljevanju stranka).

Pogoji ponudnika so zavezujoči za vse stranke, lahko pa poleg pogojev uporabe veljajo tudi posebne določbe.

Stranka se z uporabo ponudnikovih storitev zaveže, da je seznanjena s celotno vsebino teh pogojev uporabe, jih razume ter v celoti sprejema.

2.    Cenik

Vse cene na spletnih straneh so v evrih (€).

Za prvo registracijo domene ali prvo naročeno storitev se registracija domene ali postavitev storitve izvedeta šele po prejetju plačila.

Naročnina se za storitve obračunava za obračunsko obdobje, vsakokrat po veljavnem ceniku.

Stranka se obveže, da ponudniku plačuje storitve v roku 15 dni od izstavitve računa. Če je plačilo zamujeno, ima ponudnik pravico, da stranki takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila in ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi stranki lahko nastala zaradi prekinitve dobave storitev. Enako velja po izteku pogodbe za naročeno storitev, v kolikor se ne sprejme nova pogodba. V primeru ponovne dobave storitev zaradi zamude plačila nosi stranka vse morebitne stroške, ki ob tem nastanejo. Ponovna dobava storitev zaradi zamude plačila se izvede po prejemu zapadlih obveznosti.

Če ponudnik ne pošlje pogodbe, se šteje, da ne želi skleniti razmerja in ne odgovarja za nobeno morebitno nastalo škodo.

V primeru izdaje računa v papirnati obliki se zaračuna dodatek po veljavnem ceniku.

Stranka soglaša, da vsa komunikacija med naročnikom in ponudnikom poteka preko elektronske pošte. Tudi računi, ponudbe, predračuni, obvestila o poteku storitev, itd.

3.    Kršitve pogodbenih določil

Naročnik je dolžan plačati pogodbeno kazen v znesku 400 € za vsak primer kršitev splošnih pogojev, zaradi katerega ponudniku nastane škoda ali dodatno delo. V primeru da škoda presega pogodbeno kazen, pa je naročnik dolžan poravnati tudi razliko do dejanske vrednosti škode.

4.    Roki za izvedbo

Kadar ponudnik izvaja storitev po naročilu stranke (npr. izdelava spletne strani), mora ponudnik storitev izvesti v roku, navedenem v ponudbi, ceniku ali v dogovoru med stranko in ponudnikom.

V primeru višje sile se roki za izvedbo podaljšajo za čas trajanja višje sile.

Če je za nadaljevanje izvajanja storitev potrebno sodelovanje stranke in stranka zamudi dogovorjeni rok, ima ponudnik pravico do podaljšanja roka za izvedbo.

5.    Varovanje podatkov

Ponudnik in stranka se obvezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovala vse podatke, do katerih bosta prišla pri medsebojnem poslovnem sodelovanju, kar vključuje tudi celotno komunikacijo preko elektronske pošte in telefona. Stranki lahko med svojimi referencami javno objavita sodelovanje in predmet sodelovanja.

6.    Tehnična podpora

Strankam je na voljo tehnična podpora, ki se izvaja preko elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so navedeni na računih za storitve.

Tehnična podpora je lahko omejena s cenikom ponudnika in se lahko obračuna po veljavnem ceniku.

7.    Pravice in obveznosti ponudnika

Storitve ponudnika so odvisne od delovanja omrežja. Delovanje omrežja je odvisno od tretjih oseb in višjih sil, ponudnik storitev pa naredi vse v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se zavezuje, da bo izvajal vzdrževanja med 22. in 06. uro. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 2 ur, bo naročnik obveščen preko elektronske pošte najmanj 1 teden pred prekinitvijo.

 

8.    Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika in odgovornost stranke

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala, če je škoda posledica:

  • Nesprejetja ali neodposlanja elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika
  • Izpada delovanja storitev strežnikov
  • Naravnih dejavnikov in dejavnikov višjih sil
  • Neprenosa ali napačnega prenosa podatkov
  • Povečanega odzivnega časa
  • Kakršnegakoli napada

Ponudnik ne bo odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ter kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih.

Stranka se strinja, da bo ponudnik periodično brez predhodnega obvestila pregledoval naročnikovo vsebino na zakupljenem prostoru v skladu z GDPR. S tem ponudnik pripomore k varnosti strežnika. V kolikor ponudnik zazna neprimerno vsebino, jo odstrani brez bredhodnega obvestila.

Naročnik se strinja, da na zakupljen prostor gostovanja ne bo naložil naslednjih vsebin:

  • Vsebino, ki vsebuje viruse, nelegalno programsko opremo, ipd.
  • Nelegalno, obrekljivo, nasilno, opolzko ali kakorkoli sporno vsebino
  • Vsebino, ki spada pod zaščitene znamke, avtorske pravice, patente ali drugo intelektualno lastnino
  • Vsebino, namenjeno kriminalnim dejanjem

Naročnik se strinja, da v celoti odgovarja za vsebino na zakupljenem prostoru in sam skrbi za varnostne kopije podatkov. Ponudnik ni dolžan izvajati varnostnih kopij podatkov na strežniku.

Naročnik se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške poravna v roku 14 dni od nastanka.

Naročnik se strinja, da bo sam zagotovil skladnost storitev z veljavnimi zakoni, in da ponudnik ni odgovoren za morebitne posledice ob neskladnosti v primeru pregleda.

9.    Gostovanje elektronske pošte

Velikost predala se obračunava po veljavnem ceniku.

Sporočilo lahko pošljete največ 25 prejemnikom hkrati. V primeru, da pošiljate več kot 25-im prejemnikom, je potrebno med pošiljanjem uporabljati zakasnitve.

Na vseh paketih je zaradi zaščite proti SPAM-u omejitev sporočil nastavljena na 25 sporočil na uro na poštni predal. Na podlagi zahtevka za spremembo paketa, se lahko ti limiti dvignejo.

Prepovedano je masovno pošiljanje sporočil (več kot 250 naslovnikov).

 

Datum zadnje spremembe: 31. 01. 2022